Regulamin

I Wstęp

1.1. Niniejszy regulamin określa: 

 • zasady przesyłanych wycen, 
 • warunki zamawiania usług, 
 • zasady składania reklamacji oraz rezygnacji z zamówienia

pomiędzy firmą RYDEL LIDIA FIRMA RYDEL KOMPLEKSOWE USŁUGI POGRZEBOWE z siedzibą w Lublinie przy ulicy Raszyńskiej 31, 20-780 Lublin, zwaną dalej Rydel Zakład Pogrzebowy, a osobą fizyczną lub prawną zamawiającą wyceny i usługi, zwaną dalej Klientem.

1.2. Definicje:

 1. a) Witryna internetowa – strona internetowa Rydel Zakład Pogrzebowy dostępna pod adresem https://rydel24.pl/,
 2. b) Regulamin – niniejszy regulamin określający ww. warunki przesyłania wycen, zamawiania usług, składania reklamacji oraz rezygnacji z zamówienia,
 3. c) Rydel Zakład Pogrzebowy – sprzedawca – RYDEL LIDIA FIRMA RYDEL KOMPLEKSOWE USŁUGI POGRZEBOWE z siedzibą w Lublinie przy ulicy Raszyńskiej 31, 20-780 Lublin, NIP: 712-107-27-23 , REGON: 430355345,
 4. d) Klient – osoba fizyczna prowadząca działalność gospodarczą, osoba prawna, jednostka organizacyjna nieposiadająca osobowości prawnej lub konsument nie prowadzący działalności gospodarczej, który korzysta z usług świadczonych przez Rydel Zakład Pogrzebowy,
 5. e) Formularz kontaktowy– dostępny w Witrynie internetowej formularz, umożliwiający Klientowi kontakt z Rydel Zakład Pogrzebowy,
 6. f) Umowa sprzedaży – umowa sprzedaży Produktu w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 roku – Kodeks cywilny (Dz. U. z 2014 r., poz. 121 ze zm.), 
 7. g) Produkt – rzecz ruchoma, będąca przedmiotem umowy sprzedaży pomiędzy Klientem a Rydel Zakład Pogrzebowy,

1.3. Usługi świadczone drogą elektroniczną przez Rydel Zakład Pogrzebowy polegają na:

 1. a) kontakt z Rydel Zakład Pogrzebowy za pośrednictwem formularza kontaktowego,
 2. c) przesyłanie informacji handlowych na wskazany numer telefonu lub adres e-mail.

1.4. Wszystkie informacje o produktach i usługach podane na stronie rydel24.pl, w szczególności ich opisy, parametry oraz ceny stanowią wyłącznie zaproszenie do zawarcia umowy, w rozumieniu art. 71 Kodeksu Cywilnego.

1.5. Przed złożeniem zamówienia Klient proszony jest o zapoznanie się z treścią Regulaminu i jego akceptację,

1.6. Zakres usług świadczonych przez Rydel Zakład Pogrzebowy obejmuje:

 • Transport zmarłych, 
 • Kremacja,
 • Garderoba,
 • Sala Pożegnań,
 • Chłodnia,
 • Formalności pogrzebowe,
 • Prace budowlane.

II Warunki składania zamówień

1.1. Do realizacji zamówienia Rydel Zakład Pogrzebowy przystąpi tylko wówczas gdy:

 1. a) Klient prześle wiadomość e-mail lub osobiście przekaże pełne zamówienie ze wszystkimi wytycznymi, szczegółami zamówienia, a także danymi niezbędnymi do wystawienia faktury i zrealizowania usługi,
 2. b) Klient dokona pełnej przedpłaty za zamówienie, a wpłata zostanie zaksięgowana na koncie bankowym firmy.

Przystąpienie do realizacji zamówienia bez spełnienia powyższych punktów jest niemożliwe.

III Ochrona danych osobowych

3.1. Klient, wypełniając Formularz kontaktowy proszony jest o wyrażenie zgody na przetwarzanie danych osobowych przez Rydel Zakład Pogrzebowy, zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 roku o ochronie danych osobowych (Dz. U. 1997 Nr 133, poz. 883).

3.2. Dane osobowe są przetwarzane przez Rydel Zakład Pogrzebowy wyłącznie w celu świadczenia usług, o których mowa w § 1 pkt 1.3 niniejszego Regulaminu. 

3.3. Klient ma możliwość dostępu do dotyczących go danych osobowych w celu ich weryfikacji, modyfikacji lub usunięcia z bazy Rydel Zakład Pogrzebowy.

3.4. Szczegółowe informacje dotyczące ochrony danych osobowych Klienta znajdują się w dokumencie Polityka prywatności witryny internetowej rydel24.pl.

IV Postanowienia końcowe

4.1 Regulamin dostępny jest na stronie Internetowej pod adresem:

https://rydel24.pl/regulamin

Na żądanie klienta Regulamin jest wysyłany pocztą elektroniczną lub drukowany i przekazywany osobiście klientowi.

4.2 O zmianach w powyższym Regulaminie Klienci będą informowani na stronie Internetowej Regulaminu pod adresem: https://rydel24.pl/regulamin, gdzie będzie widoczna data ostatniej modyfikacji regulaminu. Zmiany wchodzą w życie w momencie wyraźnie wskazanym przez Rydel Zakład Pogrzebowy, nie wcześniej jednak niż po 7 dniach od ich ogłoszenia. Zamówienia złożone przed wejściem w życie zmian, o których mowa w poprzednim zdaniu, będą realizowane na zasadach obowiązujących w momencie ich składania.

4.3 Wszelkie spory będą rozstrzygane we właściwym sądzie w Lublinie.

4.4 W sprawach nieuregulowanych powyższymi ustaleniami mają zastosowanie przepisy Kodeksu Cywilnego i inne właściwe.

4.5. Regulamin obowiązuje od dnia 26.01.2023  roku.